torsdag 24. mars 2011

Møte med KFU

Torsdag 24.mars hadde vi møte med det kommunale foreldreutvalget. Alle rektorene og kommunalsjef møtte foreldrerepresentantene.
Dagsorden var samarbeid heim - skolen og læringsmiljø.
KFU var ute etter å få de gode eksemplene på hvordan FAU blir drevet på de til sammen 7 ulike skolene i kommunen. Det kom fram en viss variasjon med tanke på rektors deltakelse og innhold på møtene.
Ved min skolen har jeg engasjert meg i FAU ved at jeg er med i forberedelsesfasen til møtene gjennom å ha et møte med FAU - leder i forkant av møtene. Noen ganger blir jeg bedt om å redgjøre for saker, andre ganger ber jeg om tid i møte for å informere eller for å få FAU sin uttalelse. Dette gjør jeg for at FAU ikke bare skal være en dugnadsgjeng som har faste arbeidsoppgaver fordelt på de ulike trinn. Klassekontaktene som sitter i FAU får i oppdrag å informere videre til de klassene de representerer og referat legges ut på skolen sin hjemmeside. Jeg mener at det er en rektors arbeidsoppgave å pleie forholdet heim - skolen gjennom en aktiv deltakelse i FAU. Være synlig og en pådriver for å få opp engasjementet. Samtidig så bør rektor trekke seg tilbake på møtene, men være tilgjengelig ved behov for oppklaringer eller avklaringer.

Manifest mot mobbing.
I februar sendte Kunnskapsminister Kristin Halvorsen ut et brev til alle ordførerne i landet der hun oppfordret til felles innsats mot mobbing. Partene i Manifest mot mobbing inviterer alle landets ordførere til å forplikte seg til dette viktige arbeidet ved å undertegne på et lokalt manifest.
Sammen med KFU ønsker skolene i kommunen å laget et arrangement med fokus på læringsmiljø. På dette arrangementet skal de aktuelle partene lokalt undertegne manifestet.
På møte ble det en diskusjon på hvordan det arbeides med den sosiale handlingsplanen på de enkelte skolene og hvordan foreldrene opplevde at dette arbeidet ble kommunisert. Fra alle skolene kom det gode eksempler som de andre skolene kan legge til sitt eget arbeid. Dette ble en nyttig erfaringsutveksling. Samtidig som vi ble gjort oppmerksom på foreldrene sitt perspektiv og deres opplevelse av det arbeidet som gjøres. Vi kom fram til at skolene må bli flinkere til å kommunisere hvordan de arbeider med foresatte. Det er meget bra og nyttig at det tas opp som tema i kollegiet med jevne mellomrom, men noen ganger glemmer vi foreldrene. Hvis vi på skolene blir bedre på å fortelle om alt som gjøres i handlingsplanen så blir foreldrene tryggere på at sakene blir fulgt opp.

3 kommentarer:

  1. Forebygging av mobbing er en av mine hjertesaker. Er veldig enig med deg i at foreldrene må få informasjon, slik at de kan være trygge på at saker blir fulgt opp. Det er også viktig for at foreldre og elvere forstår hvorfor og hvordan saker blir tatt opp! Når de alvorlige sakene så eventuelt kommer så slipper dere endel spørsmål om samtaler, tiltak etc som blir satt igang - fordi dette er det skolen alltid gjør når denne type saker kommer opp!

    SvarSlett
  2. Jeg tenker at ikke bare skal foreldrene få informasjon - de skal også bli en aktiv del av skolens forebygging mot mobbing. Jeg er helt enig med deg i at foreldrene er sentrale - og at det ligger mye suksess i å vise en praksis som tar problematikken på alvor.

    SvarSlett
  3. Å bekjempe mobbing (både på og utenfor skolen) er vel en av de oppgavene verken skolen eller heimen klarer helt alene. Dette er en av dannelsesoppgavene som krever et samspill. Det finnes andre oppgaver i samme kategori: utvikling av nettvett, for eksempel. Den har også med mobbing å gjøre, dessverre.

    SvarSlett